Sample Category Title

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

0
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน...

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรอบ 1/2567

0
ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรอบ 1/2567

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

0
📢 ประชาสัมพันธ์ . ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ . “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์รูปแบบและพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุข” . 🔹 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings . พิเศษ สามารถสะสมหน่วยคะแนนของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ . ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrcd.org/4TC8 หรือ...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่องผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่1/2567

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่องผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่1/2567

ค้นหาสถานที่สอบสภาการสาธารณสุขชุมชนรอบที่ 1/2567

0
ค้นหาสถานที่สอบสภาการสาธารณสุขชุมชนรอบที่ 1/2567

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….

0
สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย

สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. ….

0
สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

0
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง "เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน"

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)  

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ.2567-2570)

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

0
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ใบสมัคร

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน...

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)  

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

0
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบไฟล์ Word

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ 2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง ตามมาตรา 13 (8) พ.ศ. 2567

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง ตามมาตรา 13 (8) พ.ศ. 2567

สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….

0
สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฏหมาย

คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 ”

0
  รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 ”

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ภาพงานและคลิปการประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566

0
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ภาพงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 https://www.youtube.com/watch?v=X9dbi-BKCEU https://www.youtube.com/watch?v=mqqlbenPiKE  

สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566

0
  สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นปีแรก มุ่งสร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างแรงจูงใจดึงดูด บุคลากรคุณภาพลึกถึงระดับชุมชนต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หนุนประเทศมุ่งสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดี ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ กลไกดันระบบเศรษฐกิจมั่นคง พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 26 คน ข่าว สยามธุรกิจ ข่าว...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2566 – 4 ม.ค. 2567

0
    ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค....

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566

0
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566

คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”

0
โครงการ ประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง "Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ" หนังสือประชาสัมพันธ์...

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่2”

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่2” ตรวจสอบรหัสการเข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

0
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
  รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566”

0
  สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 1.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 2.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 3.เรียน นายกเมืองพัทยา 4.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 5.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 6.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน...

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 2 ”

0
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 2 ”  

สรุปการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 5 ฉบับ

0
  ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประชาพิจารณาเพิกถอน เสนอ รมว   ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ ...... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประชาพิจารณาการประชุม เสนอ รมว    ...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566  

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 1 ”

0
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 1 ”    

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 2

0
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไซต์ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการอบรม “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566”

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการอบรม“กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1

0
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไซต์ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุม ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุม...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เพิ่มเติม

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เพิ่มเติม

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

0
  สมัครเข้าอบรม   หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ ปี 2566" ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง เรียน นายกเมืองพัทยา เรียน...

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ตรวจสอบรหัสการเข้าอบรม  

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับใบอนุญาต ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  สำหรับใบอนุญาตที่อนุมัติวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ประสานเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-591-9186 ก่อนเข้ารับเอกสารของท่าน 2-3 วันเพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเตรียมเอกสารให้ท่านต่อไป

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ....  

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... 

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566

0
  ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

0
ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
1.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ | ดาวน์โหลด 2.เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 4.เรียน นายกเมืองพัทยา | ดาวน์โหลด 5.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษา

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 วิธีการสมัครสอบสภาฯ วิธีการสมัครสมาชิกสภาฯ วิธีสมัครสมาชิกสภาฯเข้าสู่ระบบ วิธีการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาฯ  

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 คลิกตรวจผลสอบ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน  เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ...

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

0
      ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566

0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15...

บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

0
แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 10 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 11 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 12 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 13 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 14 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 15 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 16 แนบท้ายประกาศ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 วิธีการสมัครสอบสภาฯ วิธีการสมัครสมาชิกสภาฯ วิธีสมัครสมาชิกสภาฯเข้าสู่ระบบ วิธีการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาฯ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) การจัดทำคู่มือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
ส่วนที่ 1 แนวทางการตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ส่วนที่ 2 คู่มือการใช้ยาและเวชภณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน

0
ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม ISIUM 2023

0
รายละเอียดเพิ่มเติม This ISIUM 2023 conference shared folder https://cmu.to/ISIUM2023docs ISIUM 2023 Conference website https://isium.org/events/isium-conference-chiang-mai-2023/ Conference registration...

เฮ! มติ ก.พ.เห็นชอบตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข” ส่ง สธ.กำหนดกรอบอัตรากำลัง

0
มติ ก.พ. เห็นชอบกำหนดตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข” พร้อมแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขณะที่สภาการสาธารณสุขชุมชนดีใจ หลังขับเคลื่อนร่วม 10 ปี พร้อมติดตามค่าตอบแทนวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุข  แจงข้อแตกต่าง “นักวิชาการสาธารณสุข” กับ “นักสาธารณสุข” เมื่อวันที่ 15...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ….

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. …. วันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง)  ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... 

คู่มือการใช้งานระบบสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  คู่มือการใช้งานระบบสภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 คลิกตรวจผลสอบ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : Covid 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : Covid 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติ วันที่ 16 กันยายน 2565 , วันที่ 17 ตุลาคม 2565 และ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

0
  เลขปณ. ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ43 อนุมัติขึ้นทะเบียน วันที่ 16 กันยายน 2565 เลขปณ. ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ44 อนุมัติขึ้นทะเบียน วันที่ 17...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

0
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

แจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ที่ยังไม่ส่งเอกสารการสมัครสอบหรือต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

0
รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่เอกสารไม่ครบ รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่ยังไม่จัดส่งเอกสาร

กรอบเวลาการจัดการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 12 (3 (2)

0
  กรอบเวลาการจัดการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 12 (3 (2)

ประชาสัมพันธ์ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0
    ประชาสัมพันธ์ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครตามโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครตามโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 คู่มือโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ ชั่วคราว

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ ชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่  

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 , 6 สิงหาคม 2565 และรอบ 22 สิงหาคม 2565

0
เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 40 อนุมัติ 18 กรกฏาคม 2565  เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 41 อนุมัติ 6 สิงหาคม 2565 ...

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 – 21 พฤศจิกายน 2565 และกรณีต่ออายุบัตรสมาชิก ครั้งที่ 16-21

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 15 กรกฏาคม...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 คลิกตรวจผลสอบ

รายชื่อจัดส่งเอกสารโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

0
  รายชื่อจัดส่งเอกสารโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

0
เอกสารดาวน์โหลด : โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)   1.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/หนังสือสภาฯขอให้ สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์/โครงการอบรมฯ | ดาวน์โหลด 2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด 3.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

0
    ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ....

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่3/2565

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่3/2565   ตรวจสอบได้จาก : https://ccph-th.thaijobjob.com/exam12/search_position11.php

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ฯ

0
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตราฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ เพื่อลดความผิด พลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก  รุ่นที่...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เพิ่มเติม

0
  🚩ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เพิ่มเติม

ภาพและคลิปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”

0
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 ”     ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ….

0
  คลิก ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ทันข่าว สธช. โครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ

0
🔶หลังจากที่ตนเองได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา และเสนอโครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้มีการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุข เพื่อมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ในช่วงปี 2565 - 2566 นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางต้นแบบการโค้ชผู้นำวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก (Coaching...

รายชื่อจัดส่งเอกสารโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565

0
คลิ๊กดู >>> รายชื่อจัดส่งเอกสาร จังหวัด อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 <<<

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

0
  เอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ จำนวน 14 หลักสูตร ปฏิทินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลฯ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565  คลิ๊กที่นี้  ประกาศฉบับที่ 1 - ครั้งที่ 3-65

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2

0
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ 2565 รุ่นที่ 2 สป.โครงการอบรมจริยธรรม กำหนดการจริยธรรม หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ หนังสือเชิญอบรม -สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ท้องถิ่นทุกจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายกเมืองพัทยา หนังสือเชิญอบรม -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม...

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 22/4/2565 , 20/5/2565 และรอบ 20/6/2565

0
เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 37 อนุมัติ 22 เม.ย. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 38 อนุมัติ 20 พ.ค. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 39...

Present ความประทับใจกับเวทีอบรมกฎหมายและจรรยา

0
https://youtu.be/NA3cN5o5ejs https://youtu.be/NHWNLCjFcYo

ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข

0
ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่องที่ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคือ คือ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นวิชาชีพ-เชี่ยวชาญเฉพาะ, การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ และการเปลี่ยนสายงานทั่วไป เป็นสายงานวิชาการเนื่องจากที่ผ่านมา แม้มีการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และมีรายชื่อตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการบรรจ อ่านต่อ คลิกที่นี้

#ก้าวต่อไปนักสาธารณสุข!!🎯

0
🎉 วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตกต่างจากวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เพราะเป็นวิชาชีพเดียวที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน หากมองเจาะลึกลงไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีมุมที่นักสาธารณสุขจะต้องรับรู้และปฏิบัติอย่างมืออาชีพในทางลึกและทางกว้างให้ครอบคลุมเพื่อสามารถที่จะให้คำปรึกษา ชี้แนะ และลงมือปฏิบัติได้แบบมือโปรด้าน Health and Environment Professional 👉 พบคำตอบที่อยากรู้!!...

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 และกรณีต่ออายุบัตรสมาชิก ครั้งที่ 13 – 15

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 6 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 8 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565  คลิ๊กที่นี้ >>1 CCPH TEST 2-2565<< ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565...

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565”

0
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่...

การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นหลักสูตรการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0
  นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาฯ และนางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนายการฯ ทำหน้าที่แทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต้อนรับและทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมี อาจารย์ สุพรรณ วณิชปริญญากุล...

สื่อการสอนตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
คลิปวิดิโอ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ วิชาสถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

0
ประกาศฉบับที่ 1 - ครั้งที่ 2-65 ✅ จากคณะอนุกรรมการสอบรายด้านการรับสมัคร ❇️ •ระบบสมัครสอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 สอบวันที่ 20สิงหาคม 2565 >>สมัครสอบคลิ๊กที่นี้<<

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก (ครั้งที่ 2)

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบเลขไปรษณีย์ที่ใช้จัดส่ง เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขปณ. จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร (ครั้งที่ 2).pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 15/3/2564 และรอบ 19/4/2564

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่   15/3/2564 และรอบ 19/4/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ 15-3-64).pdf | ดาวน์โหลด 2. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ...

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งบัตรสมาชิก (รอบการอนุมัติ 19-4-64).pdf | ดาวน์โหลด 2....

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด  

การส่งบัตรให้สมาชิกกรณีการต่ออายุบัตรสมาชิก

0
เนื่องจากมีสมาชิกดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบัตรสมาชิกจะเริ่มส่งให้แก่สมาชิกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขที่จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564

0
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้น.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น

0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งล้อม พ.ศ.2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่น.pdf | ดาวน์โหลด 2. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคคล องค์กร และผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 3. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ส่งผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 4. แบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กร.pdf | ดาวน์โหลด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. หนังสือขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ online.pdf | ดาวน์โหลด 2. หนังสือแจ้งขอเลื่อนอบรม smcm 7may21-สภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 15/02/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 15-2-64.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 11/01/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 11-1-64.pdf | ดาวน์โหลด

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า.pdf | ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ศสช

0
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ศสช.pdf | ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

0
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารดาวน์โหลด : 1. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ ต่ออายุสมาชิก.pdf | ดาวน์โหลด

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 3 ฉบับ 20 มกราคม 2564

0
1.ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.2564 2. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1) (การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย การส่งต่อผู้ป่วย) 3. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เอกสารดาวน์โหลด : 1. ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก...

ข่าวชื่นชมหมออนามัย

0
ทำความรู้จัก!  หมออนามัย นักรบเสื้อฟ้าต้านภัยโควิด-19 อนุทินเชิดชู หมออนามัย เร่งจ่ายค่าตอบแทน

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 2 คะแนนเกื้อกูล 1-64.pdf | ดาวน์โหลด 3. แนวปฎิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf | ดาวน์โหลด 4. ประกาศสภาฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์.pdf | ดาวน์โหลด 2. ใบสมัครงานสภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด    

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

0
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. .... เสนอโดยนายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ เปิดรับฟังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=113

ประกาศสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์.pdf | ดาวน์โหลด 2. ใบสมัครงานสภาฯ.pdf | ดาวน์โหลด    

ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(8)

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศผล 13(8).pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศผล 13(6).pdf | ดาวน์โหลด 3. ประกาศผล 13(5).pdf | ดาวน์โหลด 4. ประกาศผล 13(2).pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 21/07/2563

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 21/07/2563 เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งไปรษณีย์ รอบการอนุมัติวันที่ 21-07-2563.pdf | ดาวน์โหลด    

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 18/08/2563

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 18/08/2563 เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งไปรษณีย์ รอบการอนุมัติวันที่ 18-08-2563.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 05/08/2563

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 05/08/2563 เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งไปรษณีย์ รอบการอนุมัติวันที่ 05-08-2563.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติวันที่ 21/07/2563 – 18/08/63

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติวันที่ 21/07/2563 - 18/08/63 เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งไปรษณีย์ รอบการอนุมัติ 21-07-63 ถึง 18-08-63.pdf | ดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายชื่อกรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนพร้อมเอกสารแนะนำถูกตีกลับหรือยังไม่ได้รับ

0
โปรดตรวจสอบรายชื่อกรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนของท่าน พร้อมเอกสารแนะนำ ถูกตีกลับ หรือยังไม่ได้รับที่ https://file.job.thai.com/prakad/ccph_vote/ccph_vote_10 กรณีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนของท่าน พร้อมเอกสารแนะนำ ถูกตีกลับ หรือยังไม่ได้รับ โปรดระบุที่อยู่ของท่านมาใหม่ ได้ที่ [email protected] หรือโทร  02-5918957 กรุณาแจ้งด่วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น Cr.อนุกรรมการเลือกตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชม

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) และ (5) วาระที่ ๒ (พ.ศ.2563 – 2566) พ.ศ. 2563

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13(2) และ (5) วาระที่ ๒ (พ.ศ.2563 – 2566)พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรายชื่อ 13 (2)...

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเสือกตั้งกรรมการสภาการสาธารฌสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพี่อเลือกกันเองฯ

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเสือกตั้งกรรมการสภาการสาธารฌสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพี่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๑๓(๒) และ (๕) วาระที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารดาวน์โหลด : 1....

ตรวจผลสอบความรู้ 2/2563

0
ตรวจผลสอบความรู้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศผลสอบความรู้ ครั้งที่ 2-2563.pdf | ดาวน์โหลด  

หนังสือแจ้งเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพฯ

0
หนังสือแจ้งเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพฯ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประชาสัมพันธ์ปลัดกระทรวง.pdf | ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2049/2563 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

0
บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จำนวน 17 ราย เอกสารดาวน์โหลด : 1. สำเนาคำสั่ง ที่ 2049-2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)”

0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)" เอกสารดาวน์โหลด : 1. โครงการวิจัยรุ่น 3_new.pdf | ดาวน์โหลด

แถลงการณ์สภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์

0
แถลงการณ์สภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เอกสารดาวน์โหลด : 1. แถลงการสภา.pdf | ดาวน์โหลด

สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 195 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 16 มิถุนายน 2563

0
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 195 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 16 มิถุนายน 2563 โดยตรวจสอบเลขที่จัดส่งตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งไปรษณีย์ รอบการอนุมัติ 16-6-63.pdf | ดาวน์โหลด

สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 409 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 26 พฤษภาคม 2563

0
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 409 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 26 พฤษภาคม 2563 โดยตรวจสอบเลขที่จัดส่งตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ KU CASINO เอกสารดาวน์โหลด : 1. อนุมัติขึ้นทะเบียน รอบ 14.pdf | ดาวน์โหลด

สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 781 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 5 พฤษภาคม 2563

0
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 781 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 5 พฤษภาคม 2563 โดยตรวจสอบเลขที่จัดส่งตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ KUBET เอกสารดาวน์โหลด : 1. อนุมัติขึ้นทะเบียน รอบ 13.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2566)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2566) เอกสารดาวน์โหลด : 1. เอกสาร 20663.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ.pdf | ดาวน์โหลด    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf | ดาวน์โหลด    

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

0
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศสอบสัมภาษณ์.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) (รุ่นที่ 23) ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (คณะดำเนินการเอง)

0
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) (รุ่นที่ 23) ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (คณะดำเนินการเอง) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(มมส).pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

0
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศผู้มีสิทสอบ.pdf | ดาวน์โหลด    

“หมอระวี” วอน รบ.บรรจุ ขรก.ทางการแพทย์กว่า 45,000 อัตราพร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งเป็นระยะ หวั่น “หมออนามัย” ไม่ได้บรรจุ ถูกหลอกเหมือนปี 55

0
“หมอระวี” วอน รบ.บรรจุ ขรก.ทางการแพทย์กว่า 45,000 อัตราพร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งเป็นระยะ หวั่น “หมออนามัย” ไม่ได้บรรจุ ถูกหลอกเหมือนปี 55 ​ สยามรัฐออนไลน์  29 พฤษภาคม 2563 17:55...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์.pdf | ดาวน์โหลด 2. ใบสมัครงานสภาฯ.pdf | ดาวน์โหลด    

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 2 (พ.ศ. 2563-2566)

0
ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 2 (พ.ศ. 2563-2566) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.pdf | ดาวน์โหลด    

สภาการสาธารณสุขฯ ร้องกมธ.สธ. ช่วย “หมออนามัย” ค่าตอบแทนวิชาชีพ-บรรจุขรก.สู้โควิด19

0
ปิดทองหลังพระ 'หมออนามัย’ ร้องกมธ.สธ.ไม่ได้รับค่าตอบแทน ถูกเมินบรรจุเป็นขรก. วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.30 น. ... 21 พฤษภาคม 2563 ที่รัฐสภา สภาการสาธารณสุขชุมชน...

หนึ่งในความสำเร็จ ประเทศไทย ชนะโควิด 19 สมรภูมิที่ 1 ให้กำลังใจและชื่นชม “หมออนามัย” ด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

0
หนึ่งในความสำเร็จ ประเทศไทย ชนะโควิด 19 สมรภูมิที่ 1 ให้กำลังใจและชื่นชม “หมออนามัย” ด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน บทบาทหน้าที่หลักของหมออนามัย ก็คือ ส่งเสริมสุขภาพ งานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค แต่งานที่สำคัญคือ งานสร้างความรู้ให้ประชาชน...

สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 612 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 17 มีนาคม 2563

0
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 612 ราย รอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 17 มีนาคม 2563 โดยตรวจสอบเลขที่จัดส่งตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขปณ.จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ รอบอนุมัติ 17-03-63.pdf | ดาวน์โหลด    

ขอร่วมไว้อาลัย แด่การจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของนายชัยณรงค์ พรหมโสภา (พี่อุ้ม) ต้นแบบหมออนามัย

0
  พี่อุ้ม ... ต้นแบบหมออนามัย ทำดีสุดหัวใจ จนวาระสุดท้ายของชีวิต "...พี่อุ้มคิดเสมอว่า คำว่าหมออนามัยมันคือ 24 ชม. ไม่ใช่แค่ 8 ชม. ชีวิตชาวบ้านก็เช่นกัน..." เป็นกระแสในวงการสาธารณสุขชุมชนของจังหวัดอุดรธานีอย่างมาก เมื่อเช้าวันหนึ่งมีข่าวที่ส่งต่อกันในหลายกลุ่มไลน์ของจังหวัดเกี่ยวกับการจากไปของนายชัยณรงค์ พรหมโสภา หรือที่ใครหลายคนเรียกว่า...

หนังสือ ขอเสนอความเห็นกรณีการแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็นเกณฑ์บรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0
หนังสือเรียน ขอเสนอความเห็นกรณีการแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็นเกณฑ์บรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) ...

หนังสือ ขอเสนอแนวทางสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลและขอรับการสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และ สาธารณสุขเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระดับพื้นที่

0
หนังสือเรียน นายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเสนอแนวทางสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลและขอรับการสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และ สาธารณสุขเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 ในระดับพื้นที่

สภาจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 621 รายรอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 21 มกราคม 2563

0
สภาจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ 621 รายรอบที่อนุมัติเลขวิชาชีพ 21 มกราคม 2563 เอกสารดาวน์โหลด : 1. จัดส่งขึ้นทะเบียน รอบ 10.pdf | ดาวน์โหลด    

ประกาศ เลื่อนการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563

0
เลื่อนการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563

เฉพาะผู้เข้าสอบความรู้ หรือมีญาติใกล้ชิด ที่มีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้รีบแจ้งสภาเพื่อขอเลื่อนสอบในรอบต่อไปพร้อมแนบประวัติการเดินทางของตนเองหรือญาติใกล้ชิดมาด้วย

0
ประกาศ เฉพาะผู้เข้าสอบความรู้ หรือมีญาติใกล้ชิด ที่มีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ให้รีบแจ้งสภาเพื่อขอเลื่อนสอบในรอบต่อไปพร้อมแนบประวัติการเดินทางของตนเองหรือญาติใกล้ชิดมาด้วย รวมถึงผู้ที่ตรวจคัดกรองในวันสอบ แล้วพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จะแนะนำให้ทำหนังสือขอเลื่อนสอบพร้อมแนบหลักฐานการเจ็บป่วยได้ครับ สภาได้เตรียมการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮล์ 70%  และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน ห้องสอบ ห้องเก็บข้อสอบ...

สภาการสาธารณสุขชุมชน เปิด ระบบปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

0
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาการส่งเอกสารไม่ถึงมือสมาชิก สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงเปิด "ระบบปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อปรับปรุง ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน  สถานที่ให้จัดส่งเอกสาร เบอร์โทรศัพท์ e-mail  ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม...

รายชื่อผู้ที่แจ้งในระบบว่าจะรับใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ใบประกอบวิชาชีพฯ (มารับด้วยตนเอง).pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)

0
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย) โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อให้นักสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยทางสุขภาพ 2. เพื่อให้นักสาธารณสุขมีทักษะในการพัฒนาผลงานวิจัยทางสุขภาพ 3. เพื่อให้นักสาธารณสุขสามารถสร้างผลงานวิจัยทางสุขภาพ ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 1 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2 สามารถน าผลงานวิจัยทางสุขภาพไปใช้ในการขอประเมินเพื่อเลื่อนต...

รายยชื่อสมาชิกที่สอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการขอข้ึนทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายชื่อสมาชิกที่สอบผ่านแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนวิชาชีพ.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563 อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และคาสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 85/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้...

ผลการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

0
ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 แล้วนั้น บัดนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้จัดส่ง (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

0
สามารถตรวจผลการสอบได้ตามลิงค์ที่ปรากฏ : https://ccph-th.thaijobjob.com/landing/index.html  ในหัวข้อ "ตรวจผลการสอบ" เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศผลสอบความรู้ ครั้งที่ 2-2562.pdf | ดาวน์โหลด    

วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับปฐมฤกษ์

0
สาร์นจากบรรณาธิการ   วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน  ฉบับปฐมฤกษ์จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  หมวดที่ 1  มาตรา 6 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน...

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำหนดจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

0
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำหนดจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่ 1. รพ.สต.ทัพไท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 10,099 บาท 2. รพ.สต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน...

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับที่ 4)

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 4.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 4-3(เพิ่มรายชื่อ).pdf | ดาวน์โหลด 3. ประกาศฉบับที่ 4-4(เพิ่มรายชื่อ).pdf | ดาวน์โหลด

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม โดยเก็บตกบางรายที่ได้ข้ามไป(ด้วยปัญหาบางกรณี) สรุปผลิตบัตรและใบวิชาชีพตั้งแต่หมายเลขสธช. 1 – 11,802 แล้ว

0
วันนี้สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มอีก 1819 ราย โดยเก็บตกบางรายที่ได้ข้ามไป(ด้วยปัญหาบางกรณี) สรุปผลิตบัตรและใบวิชาชีพตั้งแต่หมายเลขสธช.   1 - 11,802 แล้ว ขอให้สมาชิกตรวจสอบรหัสการจัดส่งไปรษณีย์ ได้ตามเอกสารนี้นะครับ หมายเลขใดที่ไม่มี หรือข้ามไป โทรติดต่อสภานะครับ จะได้ทราบปัญหานะครับ หากสภาได้จัดส่งบัตรละใบประกอบวิชาชีพแล้ว สภาจะส่ง  sms...

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. 1.โครงการอบรมฟื้นฟู ปี 2562.pdf | ดาวน์โหลด 2. 2.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf | ดาวน์โหลด 3. 3.หนังสือสภาขอให้ สป. ประชาสัมพันธ์.pdf | ดาวน์โหลด 4. เชิญ นายก อบจ..pdf | ดาวน์โหลด 5. เชิญ นายกเมืองพัทยา.pdf | ดาวน์โหลด 6. เชิญ...

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มอีก 1271 ราย ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. รหัสจัดส่งไปรษณีย์.pdf | ดาวน์โหลด 2. เลขที่ไปรษณีย์.pdf | ดาวน์โหลด    

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

0
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพ 3,741 รายแล้ว

0
เรียนสมาชิกสภา ขณะนี้สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพ  3,741 รายแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วจึงขอแจ้งเพิ่มเติมรหัสจัดส่งใหม่ดังนี้ เครื่องแรกผลิตบัตรหมายเลขสธช. 1-2730 เครื่องที่สองผลิตบัตร สธช.   5001-6011 ขอให้สมาชิกตรวจสอบรหัสการจัดส่งไปรษณีย์ ได้ตามเอกสารนี้นะครับ ปล.ขณะนี้เครื่องสองมีปัญหา ต้องส่งซ่อม จึงทำให้ตอนนี้สภาผลิตบัตรได้เพียงเครื่องเดียว  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย #โฆษกสภา 22.09.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1....

สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย

0
เรียนสมาชิกสภา ขณะนี้สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย ขอให้สมาชิกตรวจสอบและดำเนินการชำระเงินหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิก การสอบวิชาชีพ และการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่อไปครับ #โฆษกสภา เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายชื่อคนที่เอกสารครบแต่ไม่ยังไม่ชำระเง1.pdf | ดาวน์โหลด 2. คนที่เอกสารไม่ครบ1.pdf | ดาวน์โหลด

เชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
ในนาม "เครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  "ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีเลข 393-0-13751-8 ชื่อบัญชีชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นายพัทธพล อักโข นายริซกี  สาร๊ะ ผู้ประสานงาน

ลิงค์ผลสอบความรู้

0
ตรวจสอบได้จาก https://ccph-th.thaijobjob.com/exam3/search_scoress.php?z=10

ขยายเวลาสมัครเข้าอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
ขอขยายเวลาสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ก.ค.2562

0
ตรวจสอบได้จาก : https://ccph-th.thaijobjob.com/exam3/search_position.php

แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง

0
เรียนผู้สมัครสอบวิชาชีพสนามภาคกลาง ขอแจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ สภาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครแทน ส่วนสนามสอบอีก...

แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64 2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน...

รายชื่อ นศ.สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย

0
รายชื่อ นศ. สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย นศ.ที่สอบรอบนี้ สามารถสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่านได้ สำหรับนศ.เทอมสุดท้าย ที่ไม่ส่งรายชื่อรอบนี้ หรือส่งรายชื่อแต่ไม่พร้อมที่จะสอบ หากจะสอบรอบหน้า ต้องสมัครสมาชิกก่อนตามระบบปกตินะครับ #โฆษกสภา 24.06.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ 6...

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

0
เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยๆกันเสนอความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1) ระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข(หลักสูตร 4 ปี) ทิศทาง หลักสูตรต่างๆ ของน้องๆ เราในอนาคต จะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน. ช่วยๆกันเสนอ ตามลิงก์ http://bit.ly/2RnzdOB เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-1.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-2.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-3.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-4.pdf | ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชาพิจารณ์ ส่วนมหาวิทยาลัย.pdf | ดาวน์โหลด 11-6-62...

รายชื่อ สมาชิกที่สมัครสอบ รอบที่แล้ว และมีการยุบสนามสอบบางสนาม และได้ทำการขอเงินคืน

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายชื่อคืนเงินสมัครสอบ รอบ2-2561.pdf | ดาวน์โหลด

0
วารสารวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิดในรูปแบบของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย...

กำหนดการโครงการอบรม จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562 (ฉบับที่1)

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. กำหนดการฯปรับปรุงล่าสุด.pdf | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจองห้องพัก สำหรับเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. จองห้องพักในนามสภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด 2. เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ.xls | ดาวน์โหลด 3. ลีการ์เด้น new.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4 ภาค

0
รายละเอียดโครงการ : https://www.ccph.or.th/news.php?id=104 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ.pdf | ดาวน์โหลด

กำหนดการสอบ 1/2562

0

เชิญสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
เชิญสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่น  1 ประจำปี 2562 จัดโดย : สภาการสาธารณสุขชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ...

ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 2 )

0
ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 2 )