หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564

แชร์