หน้าแรกเกี่ยวกับสภาฯสำนักเลขาสภาฯ
เกี่ยวกับสภาฯ

สำนักเลขาสภาฯ

นายอเนก ทิมทับ

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ

นายทะเบียน

นายสมใจ สุดจิต

รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายนรภัทร ศรีชุม

โฆษก

นางทัศนีย์ บัวคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

เกี่ยวกับสภา