หน้าแรกเกี่ยวกับสภาฯสำนักเลขาสภาฯ
เกี่ยวกับสภาฯ

สำนักเลขาสภาฯ

นายเอนก ทิมทับ

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายริซกี สาร๊ะ

รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายสมใจ สุดจิต

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นางทัศนีย์ บัวคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสาธารณสุขชุมชน

เกี่ยวกับสภา