หน้าแรกเกี่ยวกับสภาฯสำนักเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เกี่ยวกับสภาฯ

สำนักเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

รศ.วรางคณา จันทร์คง

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายสมใจ สุดจิต

รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายสุทธิชัย วงศ์ชาญศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

เกี่ยวกับสภา

ผศ.(พิเศษ)สมตระกูล ราศิริ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายสุทธิศักดิ์ สุริรักษ์

รองโฆษก

นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางทัศนีย์ บัวคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาฯ

นายพัทธพล อักโข

โฆษก

เกี่ยวกับสภา