หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

 

สมัครเข้าอบรม

 

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ ปี 2566″ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง

เรียน นายกเมืองพัทยา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง

เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

หนังสืออบรมเปล่า…..

แชร์