หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันข่าว สธช. โครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันข่าว สธช. โครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ

🔶หลังจากที่ตนเองได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา และเสนอโครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้มีการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุข เพื่อมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ในช่วงปี 2565 – 2566 นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางต้นแบบการโค้ชผู้นำวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก (Coaching for Transformation Agenda) ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน มีสมาชิกสนใจและเริ่มสอบถามเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้กันแล้ว

🔷​อยากเล่าให้สมาชิกรู้เรื่องกิจกรรมการมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุสังคมแห่งสุขภาวะที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาที่มั่งคั่งจากผลิตภาพที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่มีรูปแบบการดำเนินงานเชิงสาธารณะให้กับสังคมชุมชนอยู่เสมอ

🏆 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในประเทศไทย

📌 วัตถุประสงค์📌

1.เพื่อจูงใจให้นักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมการเป็นต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ

2.เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในประเทศไทย

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการวางกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

4.เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนในเชิงอุดมการณ์ ให้สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของงานที่ทำ มีความภาคภูมิใจและมีจิตใจทุ่มเทให้กับการสาธารณสุข

🚩ประเภทของรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

🏆ประเภทที่ 1 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ สำหรับนักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

🏆ประเภทที่ 2 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ สำหรับนักสาธารณสุขซึ่งเป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรค

🏆ประเภทที่ 3 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ สำหรับนักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศ ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

💡 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทันข่าว สธช. และทางเว็บไซต์สภาฯ ดูตัวอย่างภาพการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ

📝ทัศนีย์ บัวคำ
เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
19 ตุลาคม 2565


#รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ!
#เสนอผลงานกิจกรรมไม่มีการประกวด!
#เชิดชูเกียรติต้นแบบนักสาธารณสุข!
#มอบรางวัลเหรียญทองคำนักสาธารณสุข

แชร์