หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

1.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ | ดาวน์โหลด
2.เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด
3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
4.เรียน นายกเมืองพัทยา | ดาวน์โหลด
5.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด
7.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
9.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
10.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ดาวน์โหลด
11.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด
12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด
13.เรียน อธิการบดี / คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ดาวน์โหลด
14.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด
15.เรียน อธิบดีกรมอนามัย | ดาวน์โหลด
16.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด
17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต | ดาวน์โหลด
18.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | ดาวน์โหลด
19.หนังสือเชิญเปล่า …. | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์