หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

แชร์