หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”

โครงการ ประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”

หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการ ประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”

เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด

เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง

เรียน นายกเมืองพัทยา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง

เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือเชิญ (เปล่า)………………………

ดูทั้งหมด

แชร์