หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ 2565 รุ่นที่ 2 สป.โครงการอบรมจริยธรรม

กำหนดการจริยธรรม

หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ

หนังสือเชิญอบรม -สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ท้องถิ่นทุกจังหวัด

หนังสือเชิญอบรม -นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเชิญอบรม -นายกเมืองพัทยา

หนังสือเชิญอบรม -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง

หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือเชิญอบรม -อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสุขภาพจิต

หนังสือเชิญอบรม -นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง

หนังสือเชิญอบรม -หน้าเปล่า

ดูทั้งหมด

แชร์