หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566

ดูทั้งหมด

แชร์