หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

เอกสารดาวน์โหลด : โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

 

1.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/หนังสือสภาฯขอให้ สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์/โครงการอบรมฯ | ดาวน์โหลด

2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด

3.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

4.เรียน นายกเมืองพัทยา | ดาวน์โหลด

5.เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

6.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

7.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด

8.เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด

9.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ดาวน์โหลด

10.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ดาวน์โหลด

11.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | ดาวน์โหลด

12.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต | ดาวน์โหลด

13.เรียน อธิบดีกรมอนามัย | ดาวน์โหลด

14.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

15.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

16.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

17.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

18.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด

19.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ | ดาวน์โหลด

20.หนังสือเชิญอบรมเปล่า… | ดาวน์โหลด

 

****************  เอกสารประกอบการบรรยาย  ****************

แชร์