หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

แชร์