หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ดูทั้งหมด

แชร์