หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 5 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 5 ฉบับ

 

ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….

 

ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ ……

 

  ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….

 

  ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….

 

  ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….

 

แชร์