หน้าแรก ข่าวสาร ภาพกิจกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ. 2567-2570) ครั้งที่3/2567 ณ ห้องประชุมเทอเรส ชั้น 9 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ. 2567-2570) ครั้งที่3/2567 ณ ห้องประชุมเทอเรส ชั้น 9 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ. 2567-2570) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเทอเรส ชั้น 9 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการพิจารณา

อนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จำนวน 29 ราย

อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 544 ราย

อนุมัติขอเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 69 ราย

อนุมัติการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 720 ราย

และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุข

แชร์