หน้าแรกเกี่ยวกับสภาฯผังโครงสร้างคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2566)
เกี่ยวกับสภาฯ

ผังโครงสร้างคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2566)

ดร.ไพศาล บางชวด

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายมานะ เปาทุย

อุปนายกคนที่หนึ่ง

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

อุปนายกคนที่สอ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรรมการ

นายอเนก ทิมทับ

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายริซกี สาร๊ะ

รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน/โฆษกสภาฯ

นายสมใจ สุดจิต

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นายปัญญา พละศักดิ์

กรรมการ

นายสุพจน์ เจริญพร

เหรัญญิก

นายประเมธ ช่วยศิริ

นายทะเบียน

นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายนรภัทร ศรีชุม

กรรมการ/รองโฆษก

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

กรรมการ

ดร.ปริญญา จิตอร่าม

กรรมการ

ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

กรรมการ

รศ.สราวุธ เทพานนท์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์

กรรมการ

นายสมชาติ รักชุม

กรรมการ

นายยั่งยืน เตียตระกูล

กรรมการ

ดร.อรรณพ สนธิไชย

กรรมการ

นายแพทย์ พินิจ หิรัญโชติ

กรรมการ/ผู้แทนจากแพทยสภา

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

กรรมการ/ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

กรรมการ/ผู้แทนสภาการพยาบาล

เกี่ยวกับสภา