ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2567 วันที่ 22 มีนาคม 2567 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2567 วันที่ 22 มีนาคม 2567 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 .pdf
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2017 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) พ.ศ.) 2564 วันที่ 18 เมษายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 .pdf
ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง และการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กรรมการสภาการสาธารณสขุชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ.2563-2566) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ. 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดในการบำบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นพ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 .pdf
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 .pdf
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 .pdf