หน้าแรกบริการข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
บริการข้อมูล

เอกสารดาวน์โหลด

ทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องอื่นๆ.pdf
แบบคำขอรับรองหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรายบุคคล (ศ.น.สธช.05).pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนสอบ,อุทธรณ์ผลสอบ,ขอดูผลคะแนนสอบ.pdf
สธช.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(กรณีใบอนุญาตสูญหาย).pdf
สธช.10 คำขอหนังสือสำคัญรับรองการขึ้นทะเบียน.pdf
ข้อบังคับ สธช ว่าด้วยจรรยาบรรณ อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
ข้อบังคับ สธช ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน ปี 65 อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
สาธารณสุขชุมชนภาครัฐ ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.pdf
ความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ รศ.จักรพงษ์.pdf
กฎหมายการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข อาจารย์ภัทระ แจ้งศิริเจริญ.pdf
หลักจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย.pdf
ข้อบังคับ สธช ว่าด้วยจรรยาบรรณ อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
ข้อบังคับ สธช ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน ปี 65 อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
การปฏิบัติตามกฏหมาย และจรรยาบรรณ โดย อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
สาธารณสุขชุมชนภาครัฐ ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.pdf
ความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ รศ.จักรพงษ์.pdf
กฎหมายการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข อาจารย์ภัทระ แจ้งศิริเจริญ.pdf
หลักจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย.pdf
บรรยาย : กฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน อ.ทวีศักดิ์ ทองอ่อน.pdf
บรรยาย : กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวน โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์.pdf
บรรยาย : การปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดย อ.วารุณี สุรนิวงศ์.pdf
บรรยาย : ความรับผิดในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ภาครัฐ ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.pdf
บรรยาย : ความรับผิดในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ภาคเอกชน โดย รศ.จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.pdf

ประกาศ

แบบคำขอต่างๆ

บริการสมาชิก