หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566

แชร์