หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2566 – 4 ม.ค. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2566 – 4 ม.ค. 2567

ดูทั้งหมด

แชร์