หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566”

 

สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2

1.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

2.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง

3.เรียน นายกเมืองพัทยา

4.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง

5.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

6.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง

7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง

8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง

9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง

10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง

11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ

12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง

13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด

14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย

19.หนังสือเชิญ………… (เปล่า)

แชร์