หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

แชร์