หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน

สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมานะ เปาทุย อุปนายกคนที่ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชน และนายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาด้านการสร้างองค์ความรู้ การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งหวังที่จะให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำองค์ความรู้เรื่องสุขภาพและการสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกับชุมชนที่อยู่บนศาสตร์ความรู้ดั้งเดิม และมีความมุ่งหวังที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเข้มแข็งระดับโลกคือด้านเกษตรและอาหาร เพื่อก้าวสู่ศาสตร์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การทำงานกับสภาการสาธารณสุขชุมชนครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดร่วมกัน ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน
<br>
<br>
ด้าน ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินการและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยการดำเนินงานจะเป็นการผสมผสานการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 และสนับสนุนงานวิชาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

แชร์