ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิดในรูปแบบของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ด้านการป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข ด้านการตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งภารกิจที่จะจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย รวบรวมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในผลการศึกษาวิจัยเหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ด้านการสาธารณสุขโดยตรง ได้อย่างกว้างขวางจึงมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ จึงได้จัดทำวารสารขึ้น โดยมีกำหนดออกในระยะแรกปีละ 3 ฉบับ ซึ่งบทความวิชาการทุกเรื่องได้รับการจัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในพื้นที่ มีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ซึ่งสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นที่ปรึกษา และตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงได้จัดทำวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์สมาชิก ผู้สนใจเผยแพร่บทความ งานวิจัย ในวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ส่งบทความ งานวิจัยได้ที่ E-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถ Download คำแนะนำการลงบทความ ตามเอกสารดาวโหลด

เอกสารดาวน์โหลด :

1. 4.คำแนะนำการส่งบทความ.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์