หน้าแรกบริการข้อมูลข้อมูลคำถามที่พบบ่อยจากสมาชิก
บริการข้อมูล

ข้อมูลคำถามที่พบบ่อยจากสมาชิก

คำถามทั่วไป

บัตรสมาชิกหมดอายุ และได้ต่ออายุแล้วจะได้บัตรใหม่เมื่อไร
+
บัตรใหม่จะจัดส่งให้กับสมาชิกประมาณ 60-90 วัน นับจากวันสมาชิกชำระเงินและส่งเอกสารมาที่สภาฯ เรียบร้อยแล้ว
ขอขึ้นทะเบียนแล้วมีเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในเว็บไซต์ของสภาฯ แล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบอนุญาตสามารถสมัครอบรมเพื่อเก็บหน่วยคะแนนได้หรือไม่
+
สามารถสมัครอบรมเพื่อเก็บสะสมหน่วยคะแนนได้
ขอขึ้นทะเบียนแล้วมีเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในเว็บไซต์ของสภาฯ แล้ว เอกสารจะจัดส่งให้เมื่อไร
+
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจะจัดส่งให้ภายใน 60-90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว

ขอขึ้นทะเบียนแล้วมีเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในเว็บไซต์ของสภาฯ แล้วและระยะเวลาครบ 90 วัน แล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารได้อย่างไร
+
เมื่อมีการจัดส่งเอกสารไปให้กับสมาชิกแล้วทางสภาฯ จะนำเลขจัดส่งพัสดุขึ้นเว็บไซต์ในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามเอกสารที่ทางสภาฯ จัดส่งไปให้
พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วลืมสแกนจ่ายภายใน 30 นาที ควรทำอย่างไรดี
+
สมาชิกสามารถเข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ได้จนกว่าจะชำระเงินสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
สอบผ่านแล้วแต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนในระบบได้ต้องทำอย่างไร
+
กรณีที่สมาชิกเพิ่งสอบผ่านรอบล่าสุดจะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนในระบบได้ต้องรอ 30 วันหลังจากวันที่ประกาศผลสอบ เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์การสอบในรอบนั้นๆ
นักศึกษาสามารถสมัครสอบวัดความรู้ที่สภาฯ จัดขึ้นได้หรือไม่
+
นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครสอบได้ต้องเป็นนักศึกษา ปี 4 เทอมสุดท้ายที่สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อมายังสภาฯ แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบเพื่อสมัครสอบได้
การส่งเอกสารไปยังสภาฯ สามารถใช้บริการส่งเอกสารจากบริษัทเอกชนได้หรือไม่
+
สามารถจัดส่งจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการได้
สมัครสมาชิกและได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ และในวันสอบถ้าไม่มีบัตรสมาชิกจะมีสิทธิเข้าสอบหรือไม่
+
เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกแล้วสามารถสมัครสอบได้ และในวันสอบสามารถใช้บัตรประชาชนแสดงตนในการเข้าสอบได้
สอบผ่านแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยากทราบว่าจะมีระยะเวลาหมดอายุของการขึ้นทะเบียนหรือไม่
+
ถ้ายังสอบผ่านไม่ครบทั้ง 5 วิชาผลสอบจะเก็บไว้ได้แค่ 3 ปี ส่วนถ้าสอบผ่านครบทั้ง 5 วิชาแล้วจะมาขอขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้กำหนดระยะเวลาหมดอายุการขอขึ้นทะเบียนครับ
บัตรสมาชิกใกล้หมดอายุแล้วสามารถต่ออายุก่อนภายในกี่วัน
+
การขอต่ออายุสามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
+
ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ฉบับละ 1,500 บาท
สมัครสมาชิกมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
+
ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก รายละ 500 บาท ค่าบำรุงสมาชิก (5 ปี) รายละ 1,000 บาท ค่าบัตรสมาชิก ฉบับละ 200 บาท รวมทั้งสิ้น 1,700 บาท
พึ่งเรียนจบยังไม่ได้ทำงาน ไม่มีตำแหน่งแล้วจะสมัครสมาชิก ตรงช่องตำแหน่ง และสถานที่ทำงานให้กรอกอย่างไร
+
สามารถใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันได้

บริการสมาชิก