ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 .pdf
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 .pdf
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2017 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) พ.ศ.) 2564 วันที่ 18 เมษายน 2566 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 .pdf