ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 .pdf
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 .pdf