ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กรรมการสภาการสาธารณสขุชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ.2563-2566) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ. 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดในการบำบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นพ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 .pdf