ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 .pdf
ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง และการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 .pdf
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 .pdf