ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 2 )

0
ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 2 ) 

ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562

0
ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562

นักสาธารณสุขชุมชน. ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับ เรื่องสถาบันที่จะสอน/อบรม กับข้อบังคับ เรื่องการทดสอบความรู้

0
นักสาธารณสุขชุมชน   ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในข้อบังคับ เรื่อง ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทดสอบความรู้ สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ......... และ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ......... ในเว็บไซต์ สภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.ccph.or.th/ หรือ http://bit.ly/2Wpf0fY

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว

0
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว. เริ่ม 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป https://ccph-th.job.thai.com/ คีย์ข้อมูล>>> ส่งเอกสารไปที่สภา >>> สภาตรวจสอบเอกสารผ่าน>>>ปริ้นท์ใบชำระเงินและชำระที่ธนาคาร>>>รอสภาอนุมัติ>>>เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ

ประกาศผลสอบความรู้ ครั้งที่ 2

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่_2.pdf | ดาวน์โหลด