เรียนเชิญพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน

0
เรียนเชิญพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน

ประกาศฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๐ นายกไพศาล. ลงนามอนุมัติเลขสมาชิกสภาเพิ่มเติม ๒,๐๑๔ ราย

0
ประกาศฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๐ นายกไพศาล. ลงนามอนุมัติเลขสมาชิกสภาเพิ่มเติม ๒,๐๑๔ ราย #รายชื่อรอตรวจสอบในระบบสมัครสมาชิกภายในสองสามวันหลังประกาศ      

ประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงวันอบรมฯภาคอีสาน จาก 11-13 ตุลาคม 2560. เป็นวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560

0
ประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงวันอบรมฯภาคอีสาน จาก 11-13 ตุลาคม 2560. เป็นวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560

เรียนสมาชิกสภา/นักสาธารณสุขผู้สนใจทุกสังกัด/นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ด้านสาธารณสุข

0
เรียนสมาชิกสภา/นักสาธารณสุขผู้สนใจทุกสังกัด/นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ด้านสาธารณสุข ขณะนี้ยอดผู้ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน. ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ทั่วประเทศมีอยู่. 742 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 จากเป้าหมายทั้ง 4 เวที 4 ภาคๆละ1200 คน และสามารถแยกรายภาคได้ดังนี้ครับ 1.เวทีภาคใต้ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.67 2.เวทีภาคกลาง 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 3.เวทีภาคอีสาน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.17 4.เวทีภาคเหนือ 318 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 ปล. เวทีภาคใดลงทะเบียนสมบูรณ์(สมัครและชำระค่าลงทะเบียน) ครบ 1200 คน. ระบบลงทะเบียนภาคนั้นจะปิดระบบการลงทะเบียนทันที ปล.2. หากเวทีใดยังไม่เต็ม. ระบบจะหมดเขตการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมจริงประมาณ 1-2 วัน รองโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน 20.08.60 เวลา 11.19 น.

ยอดผู้สมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในแต่ละภาค ณ วันที่ 18 สค 60 เวลา 11.30 น.

0
ยอดผู้สมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในแต่ละภาค ณ วันที่ 18 สค 60 เวลา 11.30 น(ตามภาพ) 1.ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครโอนค่าลงทะเบียนแล้ว 2. สามารถสมัครข้ามภาคได้ 3.การสมัครแต่ละภาคจะปิดระบบ เมื่อมีผู้สมัครสมบูรณ์ครบ 1200 คน ผู้สมัครหลังจากนั้นสามารถลงทะเบียนในเวทีภาคอื่นๆแทน 4.หากเวทีทั้ง 4 ภาคเต็ม. แต่ นักสาธารณสุขยังมีความต้องการอบรมฯอีก. ในระบบจะมีช่องให้แจ้งความจำนงเข้าอบรม(โดยยังไม่ต้องโอนเงิน) เพื่อประเมินการเปิดเวทีต่อๆไป รองโฆษกสภาฯ ๑๘.๐๘.๖๐

เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560

0
เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560. เวที 4 ภาค. ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทุกภาค วันที่ 18 สิงหาคม 2560. เวทีละ 1200 คนเท่านั้น วันนี้คุณพร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือยัง? ทีมโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน ๑๕.๐๘.๖๐ ปล.กำลังแก้ไข ขอนแก่น 11-13 ตุลาคม 2560 ครับ

กำหนดการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4 ภาค

0
กำหนดการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4 ภาค

แจ้งสมาชิกสภาฯเพื่อทราบ

0
แจ้งสมาชิกฯ ตามที่สอบถาม 2 ประเด็น 1. ประเด็นอัตลักษณ์ หรือ มคอ.1 ซึ่งนัยของสภาฯ หมายถึงกรอบมาตฐานวิชาชีพฯ (ม.3) 2.ข้อบังคับสภาฯ (ม.22) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทั้ง 2 ประเด็น เป็นบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ตาม ม.3, ม.6, ม.7, ม.22(4), ม.29, ม.53 ประกอบ ม.4 ขอให้สมาชิกที่เป็นห่วง ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิชาชีพฯ ที่เคยศึกษาหลักสูตร สบ. สำหรับหน้าที่ของสภาฯ คณะกรรมการสภาฯ กำลังดำเนินการตามกรอบและเงื่อนไขกฎหมาย หากสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดที่เป็นสมาชิกสภาฯ จะเสนอ ร่าง มคอ.1 ให้สภาฯ พิจารณาประกอบการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพฯ ก็ขอให้จัดส่งไปที่สภาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่ง...ข้อมูลข่าวสารของสภาฯ ขอให้ติดตามได้ทางเว็บไซด์สภาฯ และเพจสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นหลัก ขอให้เชื่อมั่นคณะกรรมการสภาฯ...