หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อการสอนตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อการสอนตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

คลิปวิดิโอ

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน

วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม

วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์

วิชาสถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข วิทยากร ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม

วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากร รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา

วิชาบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ วิทยากร ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ

วิชาระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค วิทยากร ดร. สุทิน ชนะบุญ

เอกสารประกอบ

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน

วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม

วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์

วิชาสถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข วิทยากร ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม

วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากร รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา

วิชาบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ วิทยากร ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ

วิชาระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค วิทยากร ดร. สุทิน ชนะบุญ

ดูทั้งหมด

แชร์