ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 วิธีการสมัครสอบสภาฯ วิธีการสมัครสมาชิกสภาฯ วิธีสมัครสมาชิกสภาฯเข้าสู่ระบบ วิธีการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาฯ  

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนตามมาตรา 13(2) ซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 คลิกตรวจผลสอบ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่และต่ออายุบัตรสมาชิก

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน  เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 4 มกราคม 2566 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 6 มกราคม 2566 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 9 มกราคม 2566 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11 มกราคม 2566 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 13 มกราคม 2566 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 16 มกราคม...

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

0
      ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจ ศูนย์คัดกรองยาเสพติด สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม องค์กรการกุศล ภาคีเครือข่าย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดผลงานวิชาการยาเสพติด ทั้งประเภท oral และposter โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ oral และ poster และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรีได้ที่ ลิ้งค์  โดยพยาบาล มีCNEU และทุกผลงานสามารถยื่นความประสงค์ตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด ทั้งนี้ภายในงานมีของรางวัลมากมาย ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางอีเมล...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566

0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2566