ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

0
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุุขชุมชน ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) (ฉบับที่ 2)

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ใบสมัคร

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง 9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง 10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง 11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง 13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด 14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย 19.หนังสือเชิญ………… (เปล่า)  

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)

0
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)  

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

0
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567