หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาฯสัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาฯสัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอานาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการสัญจร ครั้งที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด

1. เชิญ (ผู้ว่า.)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

2. เชิญ (นพ.สสจ)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

3. เชิญ (รพศ., รพท.)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

4. เชิญ (ท้องถิ่น)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

5. เชิญ (อบจ.)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

6. เชิญ (ที่ว่าการกรุงเทพฯ)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

7. เชิญ (อื่นๆ)_edit.pdf | ดาวน์โหลด

กรมการแพทย์.pdf | ดาวน์โหลด

กรมการแพทย์แผนไทยฯ.pdf | ดาวน์โหลด

กรมควบคุมโรค.pdf | ดาวน์โหลด

กรมวิทย์ฯ.pdf | ดาวน์โหลด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด

กรมสุขภาพจิต.pdf | ดาวน์โหลด

กรมอนามัย.pdf | ดาวน์โหลด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.pdf | ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdf | ดาวน์โหลด

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=52

ดูทั้งหมด

แชร์