บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

0
แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 10 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 11 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 12 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 13 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 14 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 15 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 16 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 17 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 18 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 19 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 20 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 21 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 21 (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 21 (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 22 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 23 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 23 (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 24 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 25

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 วิธีการสมัครสอบสภาฯ วิธีการสมัครสมาชิกสภาฯ วิธีสมัครสมาชิกสภาฯเข้าสู่ระบบ วิธีการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาฯ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) การจัดทำคู่มือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
ส่วนที่ 1 แนวทางการตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ส่วนที่ 2 คู่มือการใช้ยาและเวชภณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน

0
ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน สร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมานะ เปาทุย อุปนายกคนที่ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชน และนายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาด้านการสร้างองค์ความรู้ การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ...

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม ISIUM 2023

0
รายละเอียดเพิ่มเติม This ISIUM 2023 conference shared folder https://cmu.to/ISIUM2023docs ISIUM 2023 Conference website https://isium.org/events/isium-conference-chiang-mai-2023/ Conference registration https://isium.org/conference-registration/ Call for abstracts https://isium.org/call-for-abstracts/ Abstract submission (Deadline May 30, 2023) https://unisasurveys.qualtrics.com/jfe/form/SV_7VaOqh3Yh6rqJ0O

เฮ! มติ ก.พ.เห็นชอบตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข” ส่ง สธ.กำหนดกรอบอัตรากำลัง

0
มติ ก.พ. เห็นชอบกำหนดตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข” พร้อมแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขณะที่สภาการสาธารณสุขชุมชนดีใจ หลังขับเคลื่อนร่วม 10 ปี พร้อมติดตามค่าตอบแทนวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุข  แจงข้อแตกต่าง “นักวิชาการสาธารณสุข” กับ “นักสาธารณสุข” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  นายอเนก ทับทิม เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  ประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งใหม่ให้แก่นักวิชาการสาธารณสุข เป็น “นักสาธารณสุข” ว่า  ในวันนี้(15 พ.ค.) คณะกรรมการ ก.พ. ชุดใหญ่ได้มีการประชุมพิจารณาการกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาในฝั่งของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มาแล้ว จากนั้นก็มีอนุกรรมการวิสามัญฯ ของก.พ.ที่พิจารณาเรื่องนี้ จนสุดท้ายมีมติเห็นชอบเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา และได้นำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด ก.พ.ชุดใหญ่วันนี้ และมีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” ตามข้อเสนอของอนุกรรมการวิสามัญฯ มติ ก.พ.ชุดใหญ่กำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุข นายอเนก กล่าวอีกว่า...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ….

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. …. วันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง)  ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564