หน้าแรก บล็อก

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ. 2567-2570) ครั้งที่3/2567 ณ ห้องประชุมเทอเรส ชั้น 9 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

0
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ. 2567-2570) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเทอเรส ชั้น 9 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการพิจารณา อนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จำนวน 29 ราย อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 544 ราย อนุมัติขอเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 69 ราย อนุมัติการต่ออายุบัตรสมาชิกสภาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 720 ราย และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ….

0
  เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ร่วมพิจารณาเรื่องการยกเลิกการตรึงกำลังตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามที่กอง บค. สป. ได้หารือมา โดยได้เชิญ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และนางวิมล โรมา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ​จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมวิพากษ์และให้ความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเองและถูกตีกลับจากไปรษณีย์ไทย

0
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ถูกตีกลับจากไปรษณีย์ไทย ติดต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 02 591 9186, 091 834 8711

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

0
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 3/2567”

0
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 3/2567”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง 9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง 10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง 11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง 13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด 14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย 19.หนังสือเชิญ………… (เปล่า)  

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

0
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง 9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง 10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง 11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง 13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด 14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย 19.หนังสือเชิญ………… (เปล่า)  

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556