หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง

ช่วยๆกันเสนอความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1) ระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข(หลักสูตร 4 ปี)

ทิศทาง หลักสูตรต่างๆ ของน้องๆ เราในอนาคต จะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน. ช่วยๆกันเสนอ

ตามลิงก์ http://bit.ly/2RnzdOB

เอกสารดาวน์โหลด :

เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-1.pdf | ดาวน์โหลด

เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-2.pdf | ดาวน์โหลด

เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-3.pdf | ดาวน์โหลด

เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-4.pdf | ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชาพิจารณ์ ส่วนมหาวิทยาลัย.pdf | ดาวน์โหลด

11-6-62 เอกสารข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการจัด.doc | ดาวน์โหลด

 

ดูทั้งหมด

แชร์