หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)

โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้นักสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยทางสุขภาพ
2. เพื่อให้นักสาธารณสุขมีทักษะในการพัฒนาผลงานวิจัยทางสุขภาพ
3. เพื่อให้นักสาธารณสุขสามารถสร้างผลงานวิจัยทางสุขภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
1 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2 สามารถน าผลงานวิจัยทางสุขภาพไปใช้ในการขอประเมินเพื่อเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
กำหนดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมรวม ๔๕ วัน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1
1 การอบรมภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 45 นาที
2 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 16 ชั่วโมง 15 นาที
ระยะที่ 2
1 การฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 45 ชั่วโมง
2 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒๑๐ ชั่วโมง
ระยะที่ 3
1 การอบรมภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง 45 นาที
2 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง 15 นาท

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ผู้อบรมจ่ายค่าลงทะเบียน 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังในกรณีที่ต้นสังกัดอนุมัติ

รุ่นละ 50 ท่าน เท่านั้น

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ.pdf | ดาวน์โหลด

2. กำหนดการอบรม.pdf | ดาวน์โหลด

3. หนังสือประทับตราโครงการอบรมวิจัยฯ.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์