รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 15/02/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 15-2-64.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 11/01/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 11-1-64.pdf | ดาวน์โหลด

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า.pdf | ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ศสช

0
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ศสช.pdf | ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

0
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารดาวน์โหลด : 1. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ ต่ออายุสมาชิก.pdf | ดาวน์โหลด

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 3 ฉบับ 20 มกราคม 2564

0
1.ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.2564 2. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1) (การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย การส่งต่อผู้ป่วย) 3. ข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เอกสารดาวน์โหลด : 1. ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก 20-01-64.pdf | ดาวน์โหลด 2. ข้อบังคับว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ 20-01-64.pdf | ดาวน์โหลด 3. ข้อบังคับเงื่อนไข ฉ.2 20-1-64.pdf | ดาวน์โหลด

ข่าวชื่นชมหมออนามัย

0
ทำความรู้จัก!  หมออนามัย นักรบเสื้อฟ้าต้านภัยโควิด-19 อนุทินเชิดชู หมออนามัย เร่งจ่ายค่าตอบแทน