กรอบเวลาการจัดการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 12 (3 (2)

0
  กรอบเวลาการจัดการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 12 (3 (2)

ประชาสัมพันธ์ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0
    ประชาสัมพันธ์ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครตามโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รับสมัครตามโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 คู่มือโครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ ชั่วคราว

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ ชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีขอมีบัตรใหม่  

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 , 6 สิงหาคม 2565 และรอบ 22 สิงหาคม 2565

0
เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 40 อนุมัติ 18 กรกฏาคม 2565  เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 41 อนุมัติ 6 สิงหาคม 2565  เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 41 อนุมัติ 22 สิงหาคม 2565

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 – 21 พฤศจิกายน 2565 และกรณีต่ออายุบัตรสมาชิก ครั้งที่ 16-21

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 17 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 16 กันยายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11...