#ก้าวต่อไปนักสาธารณสุข!!🎯

0
🎉 วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตกต่างจากวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เพราะเป็นวิชาชีพเดียวที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน หากมองเจาะลึกลงไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีมุมที่นักสาธารณสุขจะต้องรับรู้และปฏิบัติอย่างมืออาชีพในทางลึกและทางกว้างให้ครอบคลุมเพื่อสามารถที่จะให้คำปรึกษา ชี้แนะ และลงมือปฏิบัติได้แบบมือโปรด้าน Health and Environment Professional 👉 พบคำตอบที่อยากรู้!! กับวิทยากรทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 season2 ช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2565 รวม 4 ภาค/ครั้ง 👉 คลิกสมัครได้ที่ : กดลิ้ง>> https://www.ccph.or.th/โครงการอบรมเรื่อง-กฎหม-2/

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 และกรณีต่ออายุบัตรสมาชิก ครั้งที่ 13 – 15

0
จัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 6 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 8 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 11 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 16 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 18 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 20 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 21 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 24 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 26 เมษายน 2565 เลขปณ.จัดส่งบัตรสมาชิก อนุมัติวันที่ 28 เมษายน...

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0
“The 14th  SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, 2022” ขอชวนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://sea-iea2022.mfu.ac.th

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565  คลิ๊กที่นี้ >>1 CCPH TEST 2-2565<< ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี้ >>2 CCPH TEST 2-2565<< ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี้ >> 3 CCPH TEST 2-2565<<

บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

0
แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 10 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 11 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 12 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 13 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 14 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 15 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 16 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 17 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 18 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 19 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 20 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 21 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 22

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565”

0
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565   ...

การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นหลักสูตรการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0
  นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาฯ และนางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนายการฯ ทำหน้าที่แทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต้อนรับและทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมี อาจารย์ สุพรรณ วณิชปริญญากุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 1500 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สื่อการสอนตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
คลิปวิดิโอ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ วิชาสถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข วิทยากร ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากร รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา วิชาบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ วิทยากร ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ วิชาระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค วิทยากร ดร. สุทิน ชนะบุญ เอกสารประกอบ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา...