เชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
ในนาม "เครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  "ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีเลข 393-0-13751-8 ชื่อบัญชีชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นายพัทธพล อักโข นายริซกี  สาร๊ะ ผู้ประสานงาน

ลิงค์ผลสอบความรู้

0
ตรวจสอบได้จาก https://ccph-th.thaijobjob.com/exam3/search_scoress.php?z=10

ขยายเวลาสมัครเข้าอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
ขอขยายเวลาสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง

0
เรียนผู้สมัครสอบวิชาชีพสนามภาคกลาง ขอแจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ สภาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครแทน ส่วนสนามสอบอีก 3 ภาค ยังคงเป็นที่เดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน #โฆษกสภา 28.06.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. 239737_ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ.pdf | ดาวน์โหลด

แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64 2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=65 ตอบแบบสอบถามคลิก : http://bit.ly/2X0rSFS หรือสแกน qrcode ด้านบน

รายชื่อ นศ.สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย

0
รายชื่อ นศ. สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย นศ.ที่สอบรอบนี้ สามารถสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่านได้ สำหรับนศ.เทอมสุดท้าย ที่ไม่ส่งรายชื่อรอบนี้ หรือส่งรายชื่อแต่ไม่พร้อมที่จะสอบ หากจะสอบรอบหน้า ต้องสมัครสมาชิกก่อนตามระบบปกตินะครับ #โฆษกสภา 24.06.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ 6 ปี 4 มีสิทธิสอบup8.pdf | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

0
เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยๆกันเสนอความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1) ระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข(หลักสูตร 4 ปี) ทิศทาง หลักสูตรต่างๆ ของน้องๆ เราในอนาคต จะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน. ช่วยๆกันเสนอ ตามลิงก์ http://bit.ly/2RnzdOB เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-1.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-2.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-3.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-4.pdf | ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชาพิจารณ์ ส่วนมหาวิทยาลัย.pdf | ดาวน์โหลด 11-6-62 เอกสารข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการจัด.doc | ดาวน์โหลด