แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64 2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=65 ตอบแบบสอบถามคลิก : http://bit.ly/2X0rSFS หรือสแกน qrcode ด้านบน

รายชื่อ นศ.สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย

0
รายชื่อ นศ. สาธารณสุขศาสตร์ เทอมสุดท้าย ที่มีสิทธิสมัครสอบรอบนี้มีจำนวน 1,359 ราย นศ.ที่สอบรอบนี้ สามารถสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่านได้ สำหรับนศ.เทอมสุดท้าย ที่ไม่ส่งรายชื่อรอบนี้ หรือส่งรายชื่อแต่ไม่พร้อมที่จะสอบ หากจะสอบรอบหน้า ต้องสมัครสมาชิกก่อนตามระบบปกตินะครับ #โฆษกสภา 24.06.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศ 6 ปี 4 มีสิทธิสอบup8.pdf | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

0
เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยๆกันเสนอความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1) ระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข(หลักสูตร 4 ปี) ทิศทาง หลักสูตรต่างๆ ของน้องๆ เราในอนาคต จะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน. ช่วยๆกันเสนอ ตามลิงก์ http://bit.ly/2RnzdOB เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-1.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-2.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-3.pdf | ดาวน์โหลด เอกสารับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-4.pdf | ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชาพิจารณ์ ส่วนมหาวิทยาลัย.pdf | ดาวน์โหลด 11-6-62 เอกสารข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการจัด.doc | ดาวน์โหลด  

รายชื่อ สมาชิกที่สมัครสอบ รอบที่แล้ว และมีการยุบสนามสอบบางสนาม และได้ทำการขอเงินคืน

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายชื่อคืนเงินสมัครสอบ รอบ2-2561.pdf | ดาวน์โหลด

0
วารสารวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิดในรูปแบบของการเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ด้านการป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข ด้านการตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งภารกิจที่จะจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย รวบรวมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในผลการศึกษาวิจัยเหล่านั้น ไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ด้านการสาธารณสุขโดยตรง ได้อย่างกว้างขวางจึงมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง ด้วยเหตุนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ จึงได้จัดทำวารสารขึ้น โดยมีกำหนดออกในระยะแรกปีละ 3 ฉบับ ซึ่งบทความวิชาการทุกเรื่องได้รับการจัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในพื้นที่ มีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ...

แบบฟอร์มจองห้องพัก สำหรับเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. จองห้องพักในนามสภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด 2. เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ.xls | ดาวน์โหลด 3. ลีการ์เด้น new.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4 ภาค

0
รายละเอียดโครงการ : https://www.ccph.or.th/news.php?id=104 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ.pdf | ดาวน์โหลด