ประกาศการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2

0
25 ธค 61-13 มค 62(เวลา 24.00 น) ทำการสมัครสอบวิชาชีพครั้งที่ 2 ในระบบออนไลน์(จะแจ้งเปิดระบบอีกครั้ง) ส่งเอกสารการสมัครตั้งแตวันที 25 ธค 61-16 มค 62 นับวันประทับตราไปรษณีย์ ชำระค่าสมัครสอบ ตั้งแต่ 25 ธค 61- 14 มค 62 กำหนดการสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 กพ 62 ใน 13สนามสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบ  1 เม.ย 62(รับวันข้าราชการพลเรือนไทย) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

สภาการสาธารณสุขชุมชนมีนโยบายปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก

0
สภาการสาธารณสุขชุมชน มีนโยบายที่ จะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยขอให้ท่านโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์สภาการสาธารณสุข ชุมชน www.ccph.or.th หัวข้อ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก และพิมพ์ใบปะหน้าส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐานของท่าน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=41