สื่อการสอนตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
คลิปวิดิโอ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ วิชาสถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข วิทยากร ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากร รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา วิชาบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ วิทยากร ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ วิชาระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรค วิทยากร ดร. สุทิน ชนะบุญ เอกสารประกอบ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากร ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน วิชาอนามัยชุมชนวิทยากร ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยากร รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ วิชาบริหารสาธารณสุข วิทยากร ศ.ดร. วงศา...

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

0
ประกาศฉบับที่ 1 - ครั้งที่ 2-65 ✅ จากคณะอนุกรรมการสอบรายด้านการรับสมัคร ❇️ •ระบบสมัครสอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 สอบวันที่ 20สิงหาคม 2565 >>สมัครสอบคลิ๊กที่นี้<<

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก (ครั้งที่ 2)

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบเลขไปรษณีย์ที่ใช้จัดส่ง เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขปณ. จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร (ครั้งที่ 2).pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 15/3/2564 และรอบ 19/4/2564

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่   15/3/2564 และรอบ 19/4/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ 15-3-64).pdf | ดาวน์โหลด 2. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ 19-4-64).pdf | ดาวน์โหลด 8.เลข ปณ. จัดส่งใบประกอบฯ อนุมัติวันที่ 17-5-64 9.เลข ปณ. จัดส่งใบประกอบฯ อนุมัติวันที่ 14-6-64 10.เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติ 19 ก.ค. 64 11.เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติ 16 ส.ค. 64 12.เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 30 อนุมัติ 13 ก.ย. 64 13.เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 31 อนุมัติ 18 ต.ค. 64 14.เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน...

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งบัตรสมาชิก (รอบการอนุมัติ 19-4-64).pdf | ดาวน์โหลด 2. เลข ปณ จัดส่งบัตรสมาชิก (รอบการอนุมัติ 17-5-64).pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด  

การส่งบัตรให้สมาชิกกรณีการต่ออายุบัตรสมาชิก

0
เนื่องจากมีสมาชิกดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบัตรสมาชิกจะเริ่มส่งให้แก่สมาชิกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขที่จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564

0
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้น.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น

0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งล้อม พ.ศ.2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่น.pdf | ดาวน์โหลด 2. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคคล องค์กร และผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 3. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ส่งผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 4. แบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กร.pdf | ดาวน์โหลด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. หนังสือขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ online.pdf | ดาวน์โหลด 2. หนังสือแจ้งขอเลื่อนอบรม smcm 7may21-สภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด