ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566  

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 1 ”

0
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 1 ”    

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting และ (Onstie) ณ สถานที่ โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการอบรม “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566”

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการอบรม“กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566”

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุม ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุม ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2566