ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

0
  เอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ จำนวน 14 หลักสูตร ปฏิทินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลฯ

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565  คลิ๊กที่นี้  ประกาศฉบับที่ 1 - ครั้งที่ 3-65

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2

0
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ 2565 รุ่นที่ 2 สป.โครงการอบรมจริยธรรม กำหนดการจริยธรรม หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ หนังสือเชิญอบรม -สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ท้องถิ่นทุกจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายกเมืองพัทยา หนังสือเชิญอบรม -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมอนามัย หนังสือเชิญอบรม -อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสุขภาพจิต หนังสือเชิญอบรม -นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -หน้าเปล่า

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 22/4/2565 , 20/5/2565 และรอบ 20/6/2565

0
เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 37 อนุมัติ 22 เม.ย. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 38 อนุมัติ 20 พ.ค. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 39 อนุมัติ 20 มิ.ย. 65

ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข

0
ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่องที่ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคือ คือ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นวิชาชีพ-เชี่ยวชาญเฉพาะ, การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ และการเปลี่ยนสายงานทั่วไป เป็นสายงานวิชาการเนื่องจากที่ผ่านมา แม้มีการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และมีรายชื่อตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการบรรจ อ่านต่อ คลิกที่นี้