หน้าแรก บล็อก

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

0
    ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่3/2565

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่3/2565   ตรวจสอบได้จาก : https://ccph-th.thaijobjob.com/exam12/search_position11.php

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ฯ

0
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตราฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ เพื่อลดความผิด พลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เพิ่มเติม

0
  🚩ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เพิ่มเติม

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)

0
เอกสารดาวน์โหลด : โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่2)   1.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/หนังสือสภาฯขอให้ สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์/โครงการอบรมฯ | ดาวน์โหลด 2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด 3.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง | ดาวน์โหลด 4.เรียน นายกเมืองพัทยา | ดาวน์โหลด 5.เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด 6.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง | ดาวน์โหลด 7.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด 8.เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด 9.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์...

ภาพและคลิปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”

0
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 ”     ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี https://youtu.be/0YnWWNKDgGg    ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก https://youtu.be/mIkeIpqiows  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง https://www.youtube.com/watch?v=Ej4cpKsBwgA   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ….

0
  คลิก ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ทันข่าว สธช. โครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ

0
🔶หลังจากที่ตนเองได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา และเสนอโครงการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้มีการค้นหาต้นแบบนักสาธารณสุข เพื่อมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ในช่วงปี 2565 - 2566 นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางต้นแบบการโค้ชผู้นำวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก (Coaching for Transformation Agenda) ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน มีสมาชิกสนใจและเริ่มสอบถามเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้กันแล้ว 🔷​อยากเล่าให้สมาชิกรู้เรื่องกิจกรรมการมอบรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุสังคมแห่งสุขภาวะที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาที่มั่งคั่งจากผลิตภาพที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่มีรูปแบบการดำเนินงานเชิงสาธารณะให้กับสังคมชุมชนอยู่เสมอ 🏆 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในประเทศไทย 📌 วัตถุประสงค์📌 1.เพื่อจูงใจให้นักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมการเป็นต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ 2.เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในประเทศไทย 3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการวางกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4.เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนในเชิงอุดมการณ์ ให้สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของงานที่ทำ มีความภาคภูมิใจและมีจิตใจทุ่มเทให้กับการสาธารณสุข 🚩ประเภทของรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 🏆ประเภทที่ 1 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ สำหรับนักสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 🏆ประเภทที่...