หน้าแรก บล็อก

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ”

0
โครงการ ประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง "Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ" หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการ ประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ปี 2566 เรื่อง "Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ" เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง เรียน นายกเมืองพัทยา เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป...

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่2”

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่2” ตรวจสอบรหัสการเข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

0
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

0
  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566

รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
  รายชื่อจัดส่งใบเสร็จ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566”

0
  สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 1.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 2.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 3.เรียน นายกเมืองพัทยา 4.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 5.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 6.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง 9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง 10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง 11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง 13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด 14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย 19.หนังสือเชิญ............ (เปล่า)

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 2 ”

0
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมโครงการ ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 ครั้งที่ 2 ”  

สรุปการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 5 ฉบับ

0
  ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประชาพิจารณาเพิกถอน เสนอ รมว   ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ ...... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประชาพิจารณาการประชุม เสนอ รมว     ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อกระทรวงฯ     ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ปฏิบัติงาน     ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ...