หน้าแรก บล็อก

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เพิ่มเติม

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เพิ่มเติม

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

0
  สมัครเข้าอบรม   หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ ปี 2566" ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง เรียน นายกเมืองพัทยา เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เรียน อธิบดีกรมอนามัย หนังสืออบรมเปล่า.....

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
  คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ตรวจสอบรหัสการเข้าอบรม  

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับใบอนุญาต ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

0
  สำหรับใบอนุญาตที่อนุมัติวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ประสานเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-591-9186 ก่อนเข้ารับเอกสารของท่าน 2-3 วันเพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเตรียมเอกสารให้ท่านต่อไป

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2566

0
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ....  

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2566

0
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... 

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566

0
  ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง พ.ศ. 2566

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

0
ประกาศอนุกรรมการอำนวยการในการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (2)

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0
1.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ | ดาวน์โหลด 2.เรียน ท้องถิ่นทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 4.เรียน นายกเมืองพัทยา | ดาวน์โหลด 5.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด 7.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 9.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 10.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ดาวน์โหลด 11.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด | ดาวน์โหลด 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง | ดาวน์โหลด 13.เรียน อธิการบดี / คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาทื่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษา