หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. ….
ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64

2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….
ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=65

ตอบแบบสอบถามคลิก : http://bit.ly/2X0rSFS

หรือสแกน qrcode ด้านบน

ดูทั้งหมด

แชร์